Trnavský aeroklub funguje ako neziskové občianske združenie a poplatky, ktoré vyberá od svojich členov, pokrývajú iba nevyhnutné náklady. Pri ostatných výdavkoch je aeroklub odkázaný na podporu práve od vás.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň robí z príjmov: 

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

 1. Z tohto potvrdenia  si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť min. 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali. ***

 2. Vypíšte vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

  (Poznámka: Výsledná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že

  a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny

  b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu)

 3.  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (oznámené bude meno a adresa … NIE však poukázaná suma)

 4. Tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!***

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 31826628
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Aeroklub Trnava
Sídlo: letisko Boleráz 263, 919 08 Boleráz