gantry-media://Plagaty/Septembrov_cena_2021_maly_na_strnku_283x400.jpg
gantry-media://Plagaty/MIH_2022_mini_plagt.jpg
gantry-media://AKTT.jpg
gantry-media://pages/about-us/mainbar/kurz-pilotov.jpg

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 11.3.2023 o 9:00 v Aeroklube Trnava

 

Vážený členovia Aeroklubu Trnava,

 

pozývame Vás na členskú schôdzu Aeroklubu Trnava, ktorá sa bude konať

 

v sobotu dňa 11. 3. 2023 o 9:00 na  letisku Boleráz.

 

V prípade, že táto schôdza nebude uznášaniaschopná, druhá schôdza s tým istým programom sa bude konať v ten istý deň o 09:30.

ZÁPIS Z ČLENSKEJ SCHODZE JE K DISPOZÍCIÍ V ČLENSKEJ ZÓNE NA STRÁNKE AEROKLUBU

 

Program schôdze:

 

1.     Otvorenie

2.     Voľba pracovných komisií

3.     Kontrola uznesenia členskej schôdze za rok 2022

4.     Správa o činnosti AK ako celku + BO, MO, PO

5.     Správa o hospodárení

6.     Správa kontrolnej a revíznej komisie

7.     Prestávka

8.     Diskusia

9.     Návrh uznesenia + hlasovanie o uznesení

10.  Záver

 

Po ukončení schôdze sa bude od 12:30 konať školenie leteckého personálu

 

 

Vyzývame členov na vysporiadanie všetkých záväzkov, ktoré majú voči Aeroklubu vo forme uhradenia letových hodín a členského príspevku. Výšku členského a jeho úhradu môžete zistiť v odkaze v členskej zóne stránky www.aktrnava.sk v hárku „Členské 2023“. V hárku „Konto lietajúcich“ , a tiež na nástenke v aeroklube je uvedený aktuálny stav konta lietajúcich členov. 

 

V zmysle článku 6 stanov Aeroklubu Trnava (ďalej len „stanovy“) je splatnosť pevnej časti pravidelného členského príspevku do 31. marca príslušného roka a splatnosť premenlivej časti pravidelného členského príspevku je do 31. marca nasledujúceho roka. V zmysle článku 7 stanov zaniká členstvo v Aeroklube uplynutím 60 dní od splatnosti  celej výšky určených pravidelných členských príspevkov.

 

Pripomíname, že ak ste v minulom roku neuhradili členské, nemáte na tohtoročnej schôdzi hlasovacie právo. Podmienky pre výkon hlasovacieho práva podľa článku 16, odstavec 6 stanov Aeroklubu Trnava: „Člen je oprávnený uplatniť svoje hlasovacie právo podľa predchádzajúcich odsekov ak v predchádzajúcom kalendárnom roku uhradil pravidelné členské príspevky v určenej výške.“

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Rada Aeroklubu Trnava

 

 

25 február 2023
Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 11.3.2023 o 9:00 v Aeroklube Trnava
17 január 2023
Most na letisko nebude uzatvorený. Vo väzbe na správu o plánovanom uzatvorení cesty na letisko zo dňa 22.12.2022 Vám oznamujeme, že na základe rokovania so zástupcami správy ciest TSSK, obce Boleráz a Agro Boleráz sa zatiaľ prístup na letisko nemení a môžete naďalej využívať cestu z obce Boleráz. Rada AKTT
29 december 2022
FI (S) ktorí budú potrebovať absolvovať zdokonalovací seminár, na ktorý je potrebné sa individuálne prihlásiť. Link na stiahnutie: Infolist pdf
9 máj 2022
V dňoch 20. až 22. 05. 2022 usporiada Aeroklub Trnava jubilejný XXX. ročník súťaže Memoriál Ivana Hudeca v leteckej navigácii rally. Prihlasovanie je možné prostredníctvom emailu: aktrnava@aktrnava.sk Propozície k aktuálnemu ročníku nájdete v tomto odkaze