Aeroklub Trnava

Letisko Boleráz - Štefan Banič

Status: neverejné vnútroštátne letisko                                            (for ENGLISH scroll down)

ICAO kód: LZTR 
Volací znak: Boleráz prevádzka
Frekvencia: 132,080 MHz
Povolená prevádzka: VFR
Vedúci letovej prevádzky: Štefan Liška
Prevádzkové obmedzenia: Od 1500ft MSL začína TMA Bratislava. 
Poloha: 9 km GEO 333° Trnava
Vzťažný bod letiska (stred obslužnej plochy): 48°27’13”N 17°31’35”E
Nadmorská výška: 200m/656ft

Vzletová a pristávacia dráha (VPD)

Povrch: Tráva
Označenie dráh: 32, 14
Zemepisný smer: 320°, 140°

Rozmery VPD 32P / 14L   1200 x 70 m
Rozmery VPD 32L / 14P   1200 x 33 m

Pozdĺžny sklon: V smere VPD 140° 1,7 %
Priečny sklon: Žiadny
Únosnosť: 5 700kg / 0,7 MPa
Okruhy: Dráha 14 ľavé, Dráha 32 pravé

Použitie:

  • VPD 14R - vzlety a pristátia motorových lietadiel

  • VPD 14L - vzlety a pristátia vetroňov

  • VPD 32R - vzlety a pristátia vetroňov

  • VPD 32L - vzlety a pristátia motorových lietadiel

Vzletová a pristávacia plocha (VPP)

Voľná pristávacia plocha: 2750m X 180m

Opatrenia na zníženie hlukovej záťaže

Okruhy treba vykonávať tak, aby sa nelietalo nad obcou Dolná Krupá a jej časti Potôčky. Pri príletoch a odletoch z/na LZTR nelietať nad obcami Boleráz, Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou a ostatnými zastavanými plochami vyznačenými na tejto MAPE.

Pristávacie poplatky

Cena pristátia je 4,- EUR pre lietadlá s hmotnosťou do 1 tony. Každá ďalšia začatá tona sa pripláca 4,- EUR

Vybavenie:

Reštaurácia v Bolerázi, alebo Smoleniciach.
Kapacity pre hangárovanie a ubytovanie na letisku sú obmedzené, odporúčame kontaktovať aeroklub.

Mapa vzdušných priestorov v okolí LZTR

Prístup na letisko na google maps


 

Airport Boleráz -Štefan Banič

 

Status: national non-public airport

ICAO code: LZTR 
Callsign: Boleráz prevádzka
Frequency: 132,080 MHz

Allowed operation: VFR
Operations manager: Ing. Martin Necpal
Operation limitations: From 1000ft/300m AGL TMA Bratislava 
Location: 9 km GEO 333° Trnava
Airport Reference Point (centre of APRON): 48°27’13”N 17°31’35”E
ELEV/Altitude: 200m/656ft

Runway (RWY)

Surface: Grass
Marking: 32, 14
Azimuth: 320° - 140°

Dimensions of RWY 32R/14L  1200 x 70m
Dimensions of RWY 32L/14R  1200 x 70m


Longitudinal slope: Direction RWY 140° 1,7 %
Lateral slope: NIL
Load Bearing: 5 700kg / 0,7 MPa
Circuits: RWY 14 left, RWY 32 right

RWY dimensions include thresholds and taxiway strip : 2750m X 180m

RWY in use:

  • RWY 14R - take offs and landings of aircraft

  • RWY 14L - take offs and landing of gliders

  • RWY 32R - take offs and landing of gliders

  • RWY 32L - take off and landing of aircraft

Noise Abatement Procedures

During departure/arrival to LZTR do not overfly residential areas of Boleráz, Šelpice and Bohdanovce nad Trnavou villages and urbanial areas.

Make your circuit not to overfly village Dolná Krupá and its part Potôčky. Please see following MAP.

Landing fees:

4 EUR per aircraft up to 1 ton weight. Each over tonne of the weight is additionally charged by 4 EUR.

 Supplies:

 Restaurant in Boleráz and Smolenice.
 Hangar and accommodation are limited. Please contact Aeroclub Trnava in advance.

Airspace map near LZTR airport

Airport location on google maps

team

ATZ Letiska LZTR

team

Prevádzka na LZTR

team

Finále dráhy 140, pristátie smerom k mestu Trnava

team

Štart z dráhy 320, smerom na Karpaty

Back to Top